Mattress Topper – 优质的乳胶床垫

天然床垫有助于脊柱的对准,防止和解脱背疼。细小的针孔供通风, 给睡者感到整夜凉爽。

 • SINGLE
  • 5 x 110 x 200 cm – Firm 稳健
  • 7.5 x 110 x 200 cm – Extra Firm 加固
 • QUEEN
  • 5 x 150 x 200 cm – Firm 稳健
  • 7.5 x 150 x 200 cm – Extra Firm 加固
 • KING
  • 5 x 180 x 200 cm – Firm 稳健
  • 7.5 x 180 x 200 cm – Extra Firm 加固